Pencampwyr Cymbrogi

Mae amseroedd eithriadol yn galw am bobl eithriadol. Rydym yn griw cydweithredol o feddylwyr, gwneuthurwyr a chrewyr o ystod eang o feysydd - cynaliadwyedd, lles, y celfyddydau creadigol a dysgu cydweithredol. Anturiaethwyr, beirdd a storïwyr. Gwerin bendigedig sy'n rhannu ein hangerdd dros ddysgu'n wahanol. Rydyn ni'n eu galw nhw'n Hyrwyddwyr.

Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol

Dr Verity Jones

Arwain, Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol

Gwirionedd yw ein harweiniad ar bopeth cynaliadwy ym myd addysg. Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste, mae hi wedi gwneud ymchwil helaeth gyda phobl ifanc am newid hinsawdd, cynaladwyedd ac aflonyddwch ffasiwn cyflym. Hi yw Arweinydd Addysg y Ganolfan Nodau Byd-eang a SPARKS (canolfan cynaliadwyedd newydd ym Mryste). Hi hefyd a gyd-ysgrifennodd y ddogfen Who Made My Clothes? ar Future learn ac mae'n Ymddiriedolwr i'r elusen addysg arobryn Canolfan Darwin yng Nghymru.

Dr Jennifer Rudd

Addysgwr Newid Hinsawdd

Mae Jennifer yn Uwch Ddarlithydd mewn Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi gweithio’n agos gyda ni i ddylunio ein rhaglen Newidiwr Yfory, ac mae hefyd wedi cynnal ymchwil ar raglenni addysgwyr Cymbrogi ar y safle i sicrhau ein bod yn cyflawni’r mathau cywir o effeithiau…

Mae Jennifer yn wyddonydd iawn! Yn gemegydd dan hyfforddiant, mae hi hefyd yn arweinydd prosiect You a CO2 – rhaglen addysg newid hinsawdd i fyfyrwyr CA3 i ddysgu newid hinsawdd gan ddefnyddio dull rhyngddisgyblaethol. Hi hefyd yw Sylfaenydd “Cyfoeth mewn Amrywiaeth: Gyrfaoedd Academaidd mewn STEM” ym Mhrifysgol Abertawe.

Harri Wavell

Addysgwr Economi Gylchol

Bu Harri’n gweithio am nifer o flynyddoedd fel dylunydd cwricwlwm ac addysgwr yn Sefydliad Ellen MacArthur, gyda ffocws craidd ar yr Economi Gylchol. Fel Rheolwr Ysgolion a Cholegau dyluniodd a chyflwynodd ddeunyddiau addysgu a dysgu ar gyfer dysgwyr ac addysgwyr. Yn gyn-athro Saesneg, mae ganddo lawer o linynnau i’w fwa, yn bennaf yn fardd a cherddor rhan amser, sy’n ei wneud yn gwmni gwych o amgylch y tân gwersyll! Mae angerdd am syrffio yn golygu ei fod ond yn rhy hapus i alw heibio i Gymru i ddal tonnau gyda ni hefyd…

Garry Thomas

Prif Chwiliwr

Yn breswylydd hir yn Lawrenni, mae Garry yn adnabod y tirweddau lleol fel cefn ei ddwylo. Forager, cyn geidwad parc a chadwraethwr, mae gan Garry ddegawdau o brofiad yn ecoleg leol parc cenedlaethol Sir Benfro a chyfoeth o wybodaeth am ei hanes a'i ddiwylliant. Mae’n swyno dysgwyr ac athrawon yn rheolaidd gyda’i fewnwelediadau, gan ddod â hud chwilota, tirweddau a chwedlau yn fyw ar ein rhaglenni.

Lles

Shaun Brooking

Arwain, Lles

Mae Shaun yn arbenigo mewn ymagwedd corff cyfan, person cyfan at iechyd a lles. Gan dynnu ar 12 mlynedd o hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad mewn hyfforddi symud, adsefydlu anafiadau a dysgu ymgorfforedig, mae Shaun yn gweithio fel Hyfforddwr Symud a Hwylusydd Somatig. Mae'n ailddiffinio lles y tu hwnt i'r corfforol, i gynnwys lles meddyliol, emosiynol a pherthnasol, gan helpu cleientiaid i wneud y cysylltiad hanfodol rhwng y meddwl a'r corff. Wrth wneud hynny mae'n eu grymuso i fod yn gyfrifol am eu teithiau lles eu hunain.

Jo Grace

Hwylusydd, Lles

Mae Jo wedi gweithio ers dros 30 mlynedd gyda phlant, pobl ifanc, oedolion bregus a merched fel artist amgylcheddol cymunedol ac athrawes permaddiwylliant. Mae hi hefyd yn seicotherapydd cymwysedig gyda ffocws ar Iechyd System Nerfol, Ymgorfforiad a Niwrowyddoniaeth Berthynol. Mae hi'n angerddol am weithio gydag unigolion a grwpiau yn therapiwtig i gefnogi perthnasoedd dyfnach â'r amgylchedd. Yn ymwybodol iawn o’r cysylltiad rhwng materion iechyd meddwl unigol, heriau cymdeithasol, argyfyngau amgylcheddol a phryder hinsawdd, mae gan Jo weledigaeth o gymunedau sy’n cyd-reoleiddio ac yn hunanreoleiddio, ochr yn ochr â daear gytbwys ac iachach. Rydym yn ffodus ei bod wedi dewis Gorllewin Cymru i fod yn gartref iddi!

Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

Al Brunker

Arwain, Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

Al yw ein Hyrwyddwr Arweiniol ar gyfer Creadigrwydd a’r Cwricwlwm. Yn hyfforddwr, bardd perfformio a chyfreithiwr sy'n gwella, mae hefyd yn sylfaenydd Let's Do This, sy'n cynnal cyrsiau hyfforddi mewn meddwl creadigol ar gyfer ystod o gleientiaid trydydd sector a chorfforaethol. Ers dros 20 mlynedd, mae Al wedi gweithio gydag elusennau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog a'r YMCA, ac wedi darparu gweithdai cyfathrebu i fyfyrwyr mewn dros 200 o ysgolion uwchradd y wladwriaeth. Mae hefyd yn fardd slam sydd wedi ennill gwobrau ac yn gwneud ambell i brysurdeb ochr yn ochr â Liza gyda The Versability Shop.

Alex Crampton

Arwain, Chwarae Creadigol i Gymru

Alex sy'n arwain ein chwarae gwaith creadigol i Gymru. Mae hi'n weithiwr theatr proffesiynol sydd wedi bod yn hwyluso chwarae creadigol a mynegiant greddfol ers dros ddegawd. Dechreuodd Alex ei gyrfa fel ymarferydd addysgol yn Llundain gyda’r Donmar Warehouse, ac mae wedi gweithio’n helaeth gyda phobl ifanc ac oedolion. Mae hi'n defnyddio technegau theatr somatig (corfforol) a gemau byrfyfyr a gemau i helpu cyfranogwyr i gysylltu â'u hathrylith greadigol gynhenid eu hunain. Symudodd Alex ei hun a’i hud arbennig i Orllewin Cymru, ac rydym yn hynod ddiolchgar am hynny!

Phil Okwedy

Storïwr

Mae Phil yn adrodd straeon i unrhyw un sy'n fodlon gwrando. Mae'n adrodd straeon sy'n deillio o gyfoeth traddodiad llafar y byd. Ar ôl bod yn athro, mae Phil yn deall bod adrodd straeon yn arf pwerus ar gyfer codi safonau mewn llythrennedd yn ogystal â chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd emosiynol pobl ifanc. Yn 2010 daeth Phil yn hyfforddai ar brosiect MYTHOS-Grundtvig, partneriaeth o 5 gŵyl adrodd straeon rhyngwladol sy’n darparu ac yn cyfnewid hyfforddiant ar dechnegau a dulliau adrodd straeon. Mae bellach yn defnyddio'r profiad hwn i ddarparu hyfforddiant i'r rhai sydd am ddod yn storïwyr.

“Roedd y dull yn wahanol i unrhyw gwrs rydw i wedi bod arno ac roedd yn glyfar yn y ffordd roedd yn canolbwyntio nid yn unig arnoch chi ond ar y dysgwyr rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”

Educators: What Matters? Participant

cyCY