Yfory's Changemakers

Mewn byd sy’n newid yn gyflym ac sy’n herio’r hinsawdd, mae’n rhaid i’r ffordd rydyn ni’n dysgu newid - ac yn gyflym. Mae ein taith Yfory's Changemaker wedi'i chynllunio i arfogi dysgwyr ac addysgwyr heddiw ar gyfer byd yfory.

We hosted our 2023 Tomorrow’s Changemaker ‘Hackathon’ at The National Botanic Garden of Wales.

Beth yw Newidiwr?

Mae hwn yn brofiad dysgu unigryw sy'n canolbwyntio ar heriau'r byd go iawn a dysgu sy'n seiliedig ar ymholi. Gwneuthurwyr newid yw arwyr newydd ein hoes. Maen nhw'n bobl hen ac ifanc sydd eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol…i'w byd, byd, neu Y byd. Ond i wneud hynny mae angen y wybodaeth, y sgiliau a'r meddylfryd cywir arnyn nhw i'w helpu ar eu ffordd. Dyna pam rydyn ni yma.

Taith ddysgu ar bethau sy'n bwysig

 • Taith ddysgu gyfunol o adnoddau ar-lein yn canolbwyntio ar wybodaeth sydd o bwys: systemau, newid, economi gylchol, cynaliadwyedd
 • Sgiliau sydd o bwys: cydweithio, creadigrwydd, cyfathrebu a meddwl yn feirniadol
 • A meddyliau sy'n bwysig: tosturi, caredigrwydd, chwilfrydedd, hyder
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr CA3 – B7 a B8
 • Wedi'i gyflwyno dros dymor, ar gyflymder sy'n addas i chi a'ch dysgwyr

Heriau'r byd go iawn

 • Her sgiliau â chymorth sy’n canolbwyntio ar her busnes ‘bywyd go iawn’… (e.e. bwyd, ffasiwn, ynni, gwastraff, twristiaeth)
 • Digwyddiad hacathon byw gyda 'heriwr sector' busnes lle mae dysgwyr yn cael defnyddio popeth maen nhw wedi'i ddysgu - ac ennill gwobrau!
 • Gwybodaeth, sgiliau a meddylfryd i lunio dyfodol craff o ran hinsawdd

Yn gysylltiedig â Chwricwlwm i Gymru

(Ar gyfer addysgwyr yng Nghymru) Mae'r daith ddysgu hon yn cyd-fynd â'r 4 Diben; y 6 Maes Dysgu a Phrofiad a'r Sgil Integral. Mae hefyd yn cael ei hysbrydoli gan y Nodau Byd-eang.

Gwybodaeth Hanfodol

Nodweddion Allweddol / Beth sydd wedi'i Gynnwys:

 • Set o 8 modiwl 'Ignite' ar-lein, a arweinir gan ymholiad, wedi'u dylunio o amgylch…
  …4 Cysyniadau Allweddol (Newid, Cynaladwyedd, Systemau, Cylchrededd) a 4 Sgil Allweddol (Creadigrwydd, Cydweithio, Cyfathrebu, Meddwl yn Feirniadol)
 • Yn bennaf dan arweiniad athro, hunan-gyflym, ynghyd â nodiadau athro
 • Cymysgedd o ddysgu rhyngweithiol, seiliedig ar fideo a thrwy brofiad
 • Her menter fach yn seiliedig ar broblem byd go iawn, gan arwain at…
 • Ail her fenter hacathon fwy ar y safle – gyda gwobrau!
 • Wedi'i gynllunio i gyflawni dros gyfnod o 2 dymor (Gwanwyn-Hydref/Hydref-Gwanwyn)
 • Cefnogir gan Cymbrogi ar bob cam o'r daith

Ble?

 • Modiwlau ar-lein a ddarperir yn y dosbarth ar eich cyflymder
 • Onsite hackathon – a surprise…(either at a location hosted by Cymbrogi – or our enterprise challenge sponsor!

Faint??

Mae adnoddau ar gyfer y rhaglen hon am ddim ar hyn o bryd (2023/4). Dim ond costau cludiant ar gyfer digwyddiad hacathon y mae ysgolion yn eu talu.

"Roedd yn un o'r diwrnodau mwyaf ysbrydoledig i mi ei gael yn y gwaith. Roedd yn gwbl amlwg bod y dysgwyr wedi ymgysylltu'n wirioneddol â modiwlau'r rhaglen ac yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i fod yn rhan o'r ateb."

cyCY