Cymbrogi Community CIC

Rydym yn bodoli i ddarparu profiadau dysgu diogel, ysbrydoledig a rennir ar gyfer cymunedau dysgu ymylol yng Nghymru, a thu hwnt.

Lle diogel

Gwyddom nad oes gan bawb le diogel i ddysgu. Gwyddom hefyd nad oes gan bawb fynediad at natur yn y ffordd y bwriadai natur. Mewn byd ôl-COVID sy’n wynebu her hinsawdd, credwn fod yn rhaid i ddysgu gael ei wneud yn wahanol.

Beth mae Dysgu yn cael ei wneud yn wahanol?

 • Dysgu sy'n cysylltu pobl â lle (Cynefin) ac i bwrpas. Yn ddelfrydol y tu allan i'r dosbarth.
 • Dysgu sy'n cyrraedd y rhai sydd wedi dewis peidio (neu sy'n methu) cymryd rhan mewn addysg prif ffrwd. 
 • Dysgu sy’n ein helpu i adeiladu byd sero-net o’n hystafelloedd dosbarth, ein cartrefi a’n cymunedau.

Yr hyn a gynigiwn

 • Profiadau dysgu wedi’u creu ar y cyd wedi’u teilwra i anghenion pob grŵp…
 • …ag ymarferwyr cymunedol ym meysydd cynaliadwyedd, lles, sgiliau creadigol a chydweithio
 • Dysgu craff yn yr hinsawdd ar gyfer byd sy'n deall yr hinsawdd 
 • Amrywiaeth o fannau dysgu dan do ac awyr agored mewn safle naturiol 12 erw diogel ac ysbrydoledig yn Sir Benfro 
 • Lle diogel a naturiol lle gallwch chi siapio eich profiadau dysgu eich hun

Ar gyfer pwy rydym yn darparu

Cymunedau ac addysgwyr, rhai ohonynt yn wedi'u gwthio i'r cyrion o addysg brif ffrwd ac sy'n chwilio am adnoddau a lleoedd diogel naturiol i gysylltu a thyfu ynddynt. 

Grwpiau sy'n byw mewn ardaloedd trefol sydd dan anfantais economaidd, cymunedau ffoaduriaid a grwpiau addysg gartref.

Rydyn ni eisiau adeiladu dyfodol craff o ran hinsawdd trwy…

 • Rhannu ein mannau dysgu a chymuned unigryw  
 • Galluogi pobl i lunio eu teithiau dysgu eu hunain….a thrwy wneud hynny, adeiladu hyder yn eu dyfodol
 • Eu hysbrydoli gyda syniadau i adeiladu dyfodol sero net 
 • Helpu i feithrin cysylltiad â nhw eu hunain, â’n gilydd, ac â natur – ac wrth wneud hynny, meithrin ymdeimlad o les, tawelwch a chysylltiad â’u cymuned.

Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol

“Fe wnes i fwynhau’r amser myfyrio yn arbennig gan fod hyn wedi’ch galluogi i dreulio syniadau a gweld sut y gellid eu hintegreiddio i’ch diwrnod.”

Educators: What Matters? Participant

cyCY