Diwrnodau HMS gyda Gwahaniaeth

Rydyn ni'n caru Diwrnodau HMS! Mae gwylio grŵp o athrawon yn dadbacio eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol ar ein gwefan, ac yna’n gadael wedi ymlacio a chwerthin ar ddiwedd y dydd yn rhoi boddhad mawr.

Wedi'i gynllunio gyda'ch anghenion mewn golwg

Mae'r rhain yn rhaglenni diwrnod llawn sy'n canolbwyntio ar anghenion hyfforddi a blaenoriaethau eich ysgol. Diwrnod unigryw er budd staff yn ogystal â rhoi offer a thechnegau i chi fynd yn ôl i'r ystafell ddosbarth.

Mae rhai o’n themâu poblogaidd yn cynnwys: Chwilota a Chynefin, Bod yn berchen ar eich Lles, Hyder Creadigol, Cynaliadwyedd a Phryder Hinsawdd, Nodau Byd-eang, Meddwl am Ddylunio.

Wedi'i gyflwyno gan bobl sy'n gwybod

Rydym yn rhwydwaith bywiog o feddylwyr ac ymarferwyr yn yr holl bethau sy’n bwysig – lles, cynaliadwyedd a chreadigedd. Mae rhai ohonom wedi treulio blynyddoedd yn gweithio y tu allan i addysg (e.e. busnes, y celfyddydau creadigol, gwyddoniaeth), mae eraill wedi gadael addysg i newid eu bywydau. Mae pob un ohonom o’r un farn bod yn rhaid dysgu’n wahanol.

Yn dibynnu ar eich anghenion byddwn yn creu tîm sy'n adlewyrchu eich blaenoriaethau ar gyfer y diwrnod.

Weithiau nid yw diwrnod yn ddigon

Mae newid gwirioneddol ac ystyrlon yn cymryd amser a myfyrio. Dyna pam mae rhai o'n cyfranogwyr wedi dewis ein rhaglen 2 ddiwrnod 'Addysgwyr Beth sy'n Bwysig', sydd wedi'i chynllunio i gynnwys digon o amser myfyrio ac ymarfer lles. Edrychwch ar ein EWM yma am fwy o fanylion.

Yn gysylltiedig â Chwricwlwm i Gymru

(Ar gyfer addysgwyr yng Nghymru) Mae'r teithiau dysgu hyn yn cyd-fynd â'r 4 Diben; y 6 Maes Dysgu a Phrofiad a'r Sgil Integral. Mae hefyd yn cael ei hysbrydoli gan y Nodau Byd-eang.

Gwybodaeth Hanfodol

Nodweddion Allweddol:

 • Gweithdy 1 diwrnod ar y safle ym Mhencadlys Cymbrogi wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion ysgolion unigol
 • Rhaglen ryngweithiol, hynod bersonoledig sy’n cyffwrdd â themâu allweddol lles, hyder creadigol, cydweithio, Cynefin a chynaliadwyedd
 • Digon o le ar gyfer chwarae creadigol, sgwrsio a myfyrio
 • Wedi'i wreiddio ym myd natur, yn un o safleoedd naturiol mwyaf ysbrydoledig y wlad
 • Cyfle i rwydweithio a rhannu arfer gorau
 • Syniadau ar beth i fynd yn ôl i'r ystafell ddosbarth

Beth sy'n cael ei gynnwys?

 • Cynllunio a dylunio cyn yr ymweliad gyda thîm Cymbrogi
 • Mynediad llawn unigryw i’n safle ysbrydoledig a mannau awyr agored (a mynediad i fannau dan do os yw’r tywydd yn llai cyfeillgar!)
 • Tîm dosbarthu o 3 neu 4 o dywyswyr arbenigol y diwrnod
 • Cinio cartref blasus, poeth, lleol, 2 fyrbryd, coffi a the.
 • Arolwg cyn ac ar ôl y digwyddiad i asesu profiad a dysgu cyfranogwyr

Faint??

Mae prisiau'n amrywio yn dibynnu ar nifer y staff a'r meysydd dysgu sydd eu hangen, ond y pris cyfartalog yw £68 y pen yn seiliedig ar 30 o staff ynghyd â chinio poeth a byrbrydau. [opsiwn i ddod â'ch cinio eich hun a lleihau costau!]

Ps Gwyddom fod y rhaglenni hyn yn gwneud gwahaniaeth i athrawon – mae gennym y data i brofi hynny... gweler yma am ein hasesiadau 'cyn ac ar ôl' a gynhaliwyd yn garedig gan Brifysgol Abertawe ar ein rhan.

“Diolch enfawr i dîm Cwmbrogi am brofiad gwych! Rwy’n gobeithio dod yn ôl eto yn fuan.”

cyCY