Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Cymbrogi Futures yn casglu, defnyddio a diogelu eich data personol pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Rhagymadrodd

Yn y polisi hwn, mae “ni”, “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Cymbrogi Futures.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn casglu unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod yn bersonol ynddi pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, gallwch fod yn sicr y caiff ei defnyddio yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn yn unig.

Cymbrogi Futures yw’r Rheolydd Data (h.y. y person neu’r sefydliad sy’n penderfynu ar ba ddibenion a sut y caiff unrhyw ddata personol ei brosesu) fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018. Rhoddir gwybodaeth gyswllt yn ‘Ein manylion’ adran isod.

Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Casglu a phrosesu data

(i) Data personol

Mae’r wefan hon yn casglu ac yn prosesu data personol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) eich enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Cesglir y data trwy ffurflenni ac am un o’r rhesymau canlynol:

 1. a) i ymateb i ymholiad

 2. b) i anfon cyfathrebiadau marchnata atoch am ein cynnyrch a'n gwasanaethau

 3. c) i brosesu archeb neu archeb.

 4. d) ein helpu i ddarparu gwasanaeth yn effeithiol.

Os ydych yn prynu ar-lein gennym ni, nid ydym yn cadw gwybodaeth eich cerdyn. Fe’i cesglir gan ein proseswyr taliadau trydydd parti sy’n arbenigo mewn dal a phrosesu trafodion cardiau credyd/debyd yn ddiogel ar-lein. Gweler yr adran 'Trydydd partïon' isod.

(ii) Cyfeiriadau IP

Cyfeiriad rhifiadol unigryw a roddir i gyfrifiadur wrth iddo fewngofnodi i'r rhyngrwyd yw Cyfeiriad IP neu Brotocol Rhyngrwyd. O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018, mae cyfeiriadau IP yn cael eu hystyried yn ddata personol. Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan mae ein gweinydd yn cadw cofnod o'ch cyfeiriad IP yn y logiau. Gwneir hyn i helpu i ganfod ac atal twyll a mynediad heb awdurdod ac i gynnal diogelwch ein systemau.

(iii) Data nad yw'n bersonol

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics (GA) i olrhain rhyngweithio ymwelwyr. Rydyn ni'n defnyddio'r data hwn i ddeall nifer y bobl sy'n defnyddio ein gwefan, sut maen nhw'n dod o hyd iddo a sut maen nhw'n defnyddio ein gwefan. Er bod GA yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, porwr rhyngrwyd a system weithredu, nid oes dim o'r wybodaeth hon yn eich adnabod chi yn bersonol i ni. Mae GA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur y gellid ei ddefnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol ond nid yw Google yn caniatáu mynediad i ni i hwn. Rydym yn ystyried Google yn brosesydd data trydydd parti (gweler yr adran 'Trydydd partïon' isod). Mae GA yn gwneud defnydd o

briwsion. Bydd analluogi cwcis yn eich porwr yn atal GA rhag olrhain unrhyw ran o'ch ymweliad â thudalennau o fewn y wefan hon.

Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol

Wrth brosesu eich data personol i ymateb i ymholiadau, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018, yw ‘budd cyfreithlon’.

Wrth brosesu eich data personol i anfon cyfathrebiadau marchnata, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018, yw ‘cydsyniad’.

Wrth brosesu eich data personol i dderbyn a chyflawni archeb neu archeb, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018, yw ‘contract’.

Wrth brosesu eich cyfeiriad IP fel y disgrifir yn (ii) uchod, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018, yw ‘budd cyfreithlon’.

Sut rydym yn cadw eich data personol yn ddiogel

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Rydym yn defnyddio mesurau sefydliadol, technegol a gweinyddol rhesymol i ddiogelu eich data personol.

Mae hyn yn cynnwys bod ein gwefan yn wefan ddiogel (https) fel bod y data a roddwch yn eich porwr yn cael ei amgryptio cyn ei anfon at ein gweinydd. Mae'r data a gyflwynir mewn ffurflenni yn cael ei e-bostio'n awtomatig atom gan ein gweinydd. Anfonir yr e-byst hyn gan ddefnyddio 'Opportunistic TLS' sy'n golygu y gwneir ymgais i anfon yr e-bost mewn ffurf wedi'i hamgryptio. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn llwyddiannus ac ni allwn warantu y bydd yr e-bost yn cael ei amgryptio. Yn anffodus, ni ellir gwarantu bod unrhyw system drosglwyddo neu storio data yn 100% yn ddiogel.

Cadw data personol

Byddwn yn cadw eich data personol ar ein systemau am gyhyd ag yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol ar gyfer y gweithgaredd perthnasol, neu cyhyd ag y nodir mewn unrhyw gontract perthnasol sydd gennych gyda ni.

Eich hawliau

O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 yr UE mae gennych yr hawliau canlynol sy’n berthnasol i’r ffordd rydym yn casglu ac yn prosesu eich data personol:

 1. Yr hawl i wybodaeth.

 2. Yr hawl i gael mynediad at y data sydd gennym amdanoch chi.

 3. Yr hawl i ddata anghywir gael ei gywiro.

 4. Yr hawl i ddata gael ei ddileu.

 5. Yr hawl i gyfyngu ar brosesu’r data.

 1. Yr hawl i wrthwynebu prosesu’r data.

 2. Yr hawl i gludadwyedd data rhwng sefydliadau.

 3. Yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (gweler yr adran 'Cyflwyno cwyn' isod).

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth am eich hawliau, anfonwch e-bost atom yn info@cymbrogi.org.uk, ffoniwch ni ar +447734003477 neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a nodir yn yr adran 'Ein adran manylion isod.

Tynnu caniatâd yn ôl

Lle mai’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol yw caniatâd, os hoffech dynnu’r caniatâd hwnnw’n ôl (e.e. i ni anfon cyfathrebiadau marchnata atoch) anfonwch e-bost atom yn info@cymbrogi.org.uk, ffoniwch ni ar + 447734003477 neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a roddir yn yr adran Ein Manylion isod. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddolen 'Dad-danysgrifio' sydd wedi'i chynnwys ym mhob e-bost marchnata a anfonwn.

Trydydd partïon

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi os ydych wedi rhoi caniatâd penodol i hyn ddigwydd.

Isod mae'r trydydd partïon a ddefnyddiwn i brosesu data personol ar ein rhan gyda dolenni i'w polisïau preifatrwydd priodol. Mae’r trydydd partïon hyn wedi’u dewis yn ofalus ac maent yn cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018:

Google (ar gyfer dadansoddi data ymwelwyr gwefan) – polisi preifatrwydd Mailchimp (ar gyfer marchnata e-bost) – polisi preifatrwydd
Paypal (ar gyfer prosesu taliadau) – polisi preifatrwydd WorldPay (ar gyfer prosesu taliadau) – polisi preifatrwydd

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy'n gofyn am ganiatâd i'w gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu ac mae'r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu'n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i'ch anghenion, eich hoff a'ch cas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis log traffig i nodi pa dudalennau sy'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o'r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydynt yn ddefnyddiol i chi. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i'ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio'r data rydych chi'n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw'n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i'ch galluogi i ymweld â gwefannau eraill o ddiddordeb yn hawdd. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â gwefannau o’r fath ac nid yw gwefannau o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y polisi preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Gwneud cwyn

Os hoffech wneud cwyn am unrhyw beth sy’n ymwneud â sut rydym yn casglu, prosesu neu storio eich data personol, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ein manylion

Cymbrogi Futures sy'n berchen ar y wefan hon ac yn ei gweithredu. Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

 1. a) drwy anfon e-bost atom yn info@cymbrogi.org.uk

 2. b) drwy ysgrifennu atom yn:

  Pencadlys Cymbrogi
  Lawrenni
  sir Benfro
  SA68 0PW

 3. c) dros y ffôn ar +447734003477

“Roedd fy mhrofiad Cymbrogi yn hynod o ymlaciol a goleuedig.”

Educators: What Matters? Participant

cyCY