Addysgwyr 'Beth sy'n Bwysig'

Weithiau nid yw diwrnod yn ddigon. Mae hon yn rhaglen 2 ddiwrnod unigryw a hynod bersonoledig o weithgareddau ar y safle sydd wedi'i dylunio i helpu addysgwyr i ddadbacio ac ailwefru'n iawn - yn gorfforol, yn feddyliol ac yn broffesiynol. Mae ein criw gwych yn gweithredu fel eich tywyswyr ar y daith hon, a byd natur yn gwneud y gweddill.

Adfer, Myfyrio, Ailgyflenwi

Gwyddom eich bod wedi dewis proffesiwn lle nad ydych yn rhoi eich hun yn gyntaf yn aml. Ac fe wyddom fod gorflino athrawon ar ei uchaf erioed. Nid yw hyn yn gynaliadwy i chi, na'ch dysgwyr na'ch teulu. Dyna pam mae'r cwrs preswyl 2 ddiwrnod hwn wedi'i gynllunio i'ch rhoi chi'n gyntaf. Mae hefyd wedi'i gynllunio i'ch gadael yn gorffwys, wedi'ch adfywio, yn ailgysylltu â chi'ch hun, â'ch gilydd ac â natur. A chyda rhywfaint o hyder, dysgu, offer a thriciau newydd i'w cymryd yn ôl i'r ystafell ddosbarth.

Wedi'i guradu gan griw sy'n gofalu

Byddwch yn cael eich arwain gan dîm Cymbrogi pwrpasol a luniwyd yn benodol i ddiwallu eich anghenion. Hyrwyddwyr ac arbenigwyr mewn lles, cynaliadwyedd a chreadigedd. Chwilwyr, storïwyr a gwyddonwyr. Pobl sy’n deall heriau cwricwlwm newydd, gan siapio’r genhedlaeth nesaf o feddyliau ifanc mewn byd sy’n newid yn gyflym. Maen nhw yno i'ch ysbrydoli, helpu i dyfu eich hyder - a'ch meddwl.

Wedi'i feithrin gan natur

Mae Cynefin yn rhedeg trwy bopeth a wnawn. Ac mae ein lle ni yn dod yn lle i chi am y ddau ddiwrnod hyn. Cysylltwch â natur a thirweddau lleol trwy lygaid storïwyr lleol, ymarferwch eich lles eich hun, a dysgwch sut i fynd â’r arfer hwnnw yn ôl i’ch bywyd gwaith.

Yn gysylltiedig â Chwricwlwm i Gymru

(Ar gyfer addysgwyr yng Nghymru) Mae'r teithiau dysgu hyn yn cyd-fynd â'r 4 Diben; y 6 Maes Dysgu a Phrofiad a'r Sgil Integral. Mae hefyd yn cael ei hysbrydoli gan y Nodau Byd-eang.

Gwybodaeth Hanfodol

Nodweddion Allweddol:

 • Rhaglen 2 ddiwrnod bwrpasol wedi'i chreu ar y cyd â chi ac ar eich cyfer chi
 • Elfennau craidd – lles, cynaliadwyedd, creadigrwydd a chydweithio (hyblyg i gyd-fynd â’ch blaenoriaethau)
 • Addewidion 'gwneud newid' personol a chyfunol
 • Tîm o arweinwyr ac ymarferwyr arbenigol – gyda phrofiad lleol a byd-eang
 • Mannau ysbrydoledig a lleoedd i feddwl, cynllunio, gwneud…a gorffwys ynddynt.
 • Dolenni clir ac ymhlyg i CaW a'r Pedwar Diben

Beth sy'n cael ei gynnwys?

 • Cynllunio a dylunio cyn yr ymweliad gyda thîm Cymbrogi
  1 noson o lety ar y safle – naill ai gwersylla cyfforddus neu ystafelloedd a rennir yn yr Hen Ysgoldy gyda chawodydd poeth.
 • Bwyd a diod poeth blasus - wedi'u gwneud yn lleol ac o ffynonellau cynaliadwy
  (gan gynnwys gwydraid o win o amgylch y tân gwersyll 🙂)
 • Arolwg cyn ac ar ôl y digwyddiad i asesu profiad a dysgu cyfranogwyr
 • Gostyngiad ar docynnau teulu i hoff ŵyl y wlad ym mis Mai (Yr Encil Mawr Cymru).

Faint??

Mae'r prisiau'n dibynnu ar nifer y cyfranogwyr. Ar gyfer grŵp o 12, £280 y pen gan gynnwys bwyd a llety. Mae angen o leiaf 6. Gostyngiadau ar gael i grŵp llawn dros 10 oed.

“Diolch enfawr i dîm Cwmbrogi am brofiad gwych! Rwy’n gobeithio dod yn ôl eto yn fuan.”

cyCY